GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tento dokument obsahuje informace pro subjekty údajů stran zpracování jejich osobních údajů v organizaci, a to v rámci požadavků, které jsou na organizaci, jakožto správce osobních údajů, kladeny ust. čl. 13  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR).
 
Kdo zpracovává Vaše údaje?
 
Montáže PZelektro s.r.o.
č.p. 210, 756 11 Pozděchov
C 36302 vedená u Krajského soudu v Ostravě
kontaktní e-mail: montazepzelektro@seznam.cz 
 
dále jako „my“ nebo „správce“ nebo „organizace“ 
 
Co je to osobní údaj ?
Osobním údajem je prakticky jakákoli informace, která dokáže žijící fyzickou osobu identifikovat přímo nebo jejím účelem je dosažení takové osoby. Osobní údaje lze dělit na obecné (např. jméno a příjmení, věk, telefonní číslo, místo narození, osobní stav apod.) a citlivé (dnes jsou označovány jako zvláštní kategorie osobních údajů, přičemž se jedná pouze o tyto osobní údaje – biometrické údaje, členství v odborové organizaci/politické straně, etnický původ, filozofické vyznání, genetické údaje, informace o odsouzení a trestní delikty, náboženské vyznání, politické názory, rasový původ sexuální orientace/život, zdravotní stav).
Co je zpracování osobních údajů?
Zpracováním osobních údajů se rozumí systematická činnost, kterou správce provádí s osobními údaji za určitým účelem. Činností dle předchozí věty je zejména: shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. 
Zdroje a kategorie osobních údajů:
Správce zpracovává osobní údaje (přímo od vás) které jste mu poskytli, nebo osobní údaje, které získal na základě plnění Vaší objednávky.
Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné k plnění smlouvy.
 
 
 
Zákonný důvod a účel zpracování
Zákonným důvodem zpracování je:
Váš souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
Pro účel uzavření a plnění smlouvy (tj. v souladu s poskytováním našich služeb) zpracováváme Vaše osobní údaje dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Právním základem zpracování Vašich obecných osobních údajů je tedy smlouva.
Jakmile bude smlouva splněna, musíme Vaše osobní údaje archivovat po dobu, kterou předvídají příslušné právní předpisy. Zde je právním důvodem zpracování Vašich obecných osobních údajů splnění právní povinnosti, což stanoví čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
 
Účelem zpracování osobních údajů je:
Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky podle čl. Čl. 1 písm. b) Nařízení (s tím souvisí i následné uskutečnění platby, dodání služeb, vyřizování reklamace apod.); Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, využíváme k tomu, abychom s Vámi mohli smlouvu uzavřít a je-li mezi námi smlouva již uzavřena, pak je využíváme, abychom ji mohli splnit . Zpracování osobních údajů zákazníka probíhá bez souhlasu zákazníka, jelikož právním základem zpracování jeho osobních údajů pro účely plnění smlouvy je konkrétní smlouva mezi zákazníkem a provozovatelem. Poskytnutí osobních údajů je nezbytný požadavek na uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné uzavřít smlouvu či ze strany správce plnit její podmínky.
Jaké osobní údaje a v jakém rozsahu budeme zpracovávat? 
Abychom Vám mohli poskytovat naše služby, potřebujeme k tomu znát následující osobní údaje: 
Obecné osobní údaje : jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, adresu dodání služeb nebo tovar, Vaše telefonní číslo a e-mail, 
 
Jak dlouho budeme údaje uchovávat?
Vaše osobní údaje budeme uchovávat po celou dobu, co budeme plnit naši vzájemnou smlouvu. Po skončení smluvního vztahu budeme Vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají (těmito předpisy jsou např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a evidenci ). 
 
 
 
Komu dále předáváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje mohou být předávány tomuto okruhu osob: poskytovatelé právních, daňových a účetních služeb, poskytovatelé technických řešení. 
Vaše osobní údaje mohou být rovněž předávány orgánům veřejné správy a soudům, to však pouze za předpokladu, že tak stanoví zvláštní právní předpis, nebo k tomu dáte výslovný souhlas.
Našim zpracovatelům jsou Vaše osobní údaje předávány vždy na základě zpracovatelské smlouvy a v souladu s minimálním požadovaným standardem ochrany osobních údajů, které GDPR požaduje.
Správce neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje do třetích zemí
Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal vhodná personální, technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů ve spisové podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup výlučně jím pověřené osoby.
V rámci činností zpracování osobních údajů, které při naší činnosti provádíme, nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování. 
 
Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?
Za podmínek stanovených v GDPR máte:
- Právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR
- Právo na opravu osobních údajů dle čl.16 GDPR
- Právo na omezení zpracování
- Právo na výmaz dle čl.17 GDPR
- Právo namítat podle článku 21 GDPR
- Právo na přenesení osobních údajů podle článku 21 GDPR
- Právo odvolat souhlas (elektronicky, nebo na korespondenční adresu)
- Právo podat stížnost úřadu na ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že došlo k porušení vašich práv na ochranu osobních údajů.
 
Jak můžete naplnit svá práva?
Právo na přístup 
Na základě Vaší žádosti Vám musíme sdělit, zda zpracováváme, nebo nezpracováváme Vaše osobní údaje. V případě, že je zpracováváme, pak máte právo na to, abychom Vám sdělili: 
a) za jakým účelem Vaše údaje zpracováváme,
b) v jakém rozsahu jsou tyto údaje zpracovávány
c) jak dlouho budou uchovávány
d) komu budou zpřístupněny
e) zda můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Žádost můžete podat elektronicky, na emailovou adresu montazepzelektro@seznam.cz  nebo poštou na adresu: č.p. 210, 756 11 Pozděchov
Právo na opravu 
Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nesprávné (nepřesné) osobní údaje, pak máte právo na jejich opravu. V případě, že takovou nepřesnost ve svých osobních údajích zjistíte, dejte nám to na vědomí a my bez zbytečného odkladu provedeme nápravu. Žádost můžete podat elektronicky, na emailovou adresu montazepzelektro@seznam.cz  nebo poštou na adresu: č.p. 210, 756 11 Pozděchov
 
Právo na vymazání
Za určitých okolností máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. O vymazání Vašich údajů nás můžete požádat kdykoli. Vaše osobní údaje vymažeme, pokud:
- již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účel, pro který jste nám je poskytli,
- odvoláte svůj souhlas,
- namítáte vůči zpracování vašich osobních údajů,
- zpracováváme Vaše osobní údaje nezákonně,
- osobní údaje musí být vymazány, aby se tím splnila zákonná povinnost,
- jste-li dítě, příp. rodič dítěte, které souhlasilo se zpracováním osobních údajů přes internet.
 
Právo na omezení zpracování
Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Pokud Vaší žádosti vyhovíme, Vaše osobní údaje budeme pouze uchovávat a dále s nimi pracovat nebudeme. K omezení zpracování Vašich údajů dojde, pokud:
- Vaše osobní údaje jsou nesprávné, a to dokud neověříme jejich  správnost,
- zpracováváme osobní údaje nezákonně, avšak Vy nesouhlasíte s jejich vymazáním a na místo toho žádáte, abychom zpracování Vašich osobních údajů jen omezili,
- Vaše údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete je Vy k prokázání, uplatňování nebo obhajování svých práv
- namítáte vůči zpracování Vašich osobních údajů, a to dokud neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi důvody.
 
Právo na přenosnost dat
Máte právo žádat, abychom Vám poskytli Vaše osobní údaje v elektronické formě (např. soubor XML nebo CSV), která Vám umožní snadno si přenést data do jiné společnosti. Také nás můžete požádat, abychom Vaše osobní údaje přenesli vybrané společnosti přímo my. Vaší žádosti vyhovíme v případě, že jste nám poskytli osobní údaje přímo Vy a dali jste nám k jejich zpracování souhlas
 
 
Právo namítat
Máte právo namítat, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme v následujících případech:
- z důvodu našeho oprávněného zájmu,
- vytváření zákaznického profilu,
- můžete namítat jejich zpracování, máte-li k tomu osobní důvody.
 
Jak můžete tato práva vykonávat?
S Vaší žádostí se můžete na nás obrátit některým z těchto způsobů:
Emailem: montazepzelektro@seznam.cz  nebo poštou na adresu:
č.p. 210, 756 11 Pozděchov 
V případě, že se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv na ochranu osobních údajů máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu kterým je Úřad na ochranu osobních údajů na adrese:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
IČO: 70837627
 
 
Telefon: ústředna: +420 234 665 111 (neposkytuje konzultace)
               informace: +420 234 665 800 (informační linka je k dispozici vždy v úterý a čtvrtek 
                                                                  Od 13.00 do 15.30)
WWW: https://www.uoou.cz
E-mail: posta@uoou.cz
ID datové schránky: qkbaa2n
 
 
Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od: 24.04.2019
aktualizace dne 09.10.2023
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tento dokument obsahuje informace pro subjekty údajů stran zpracování jejich osobních údajů v organizaci, a to v rámci požadavků, které jsou na organizaci, jakožto správce osobních údajů, kladeny ust. čl. 13  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR).
 
Kdo zpracovává Vaše údaje?
 
Montáže PZelektro s.r.o.
č.p. 210, 756 11 Pozděchov
C 36302 vedená u Krajského soudu v Ostravě
kontaktní e-mail: montazepzelektro@seznam.cz 
 
dále jako „my“ nebo „správce“ nebo „organizace“ 
 
Co je to osobní údaj ?
Osobním údajem je prakticky jakákoli informace, která dokáže žijící fyzickou osobu identifikovat přímo nebo jejím účelem je dosažení takové osoby. Osobní údaje lze dělit na obecné (např. jméno a příjmení, věk, telefonní číslo, místo narození, osobní stav apod.) a citlivé (dnes jsou označovány jako zvláštní kategorie osobních údajů, přičemž se jedná pouze o tyto osobní údaje – biometrické údaje, členství v odborové organizaci/politické straně, etnický původ, filozofické vyznání, genetické údaje, informace o odsouzení a trestní delikty, náboženské vyznání, politické názory, rasový původ sexuální orientace/život, zdravotní stav).
Co je zpracování osobních údajů?
Zpracováním osobních údajů se rozumí systematická činnost, kterou správce provádí s osobními údaji za určitým účelem. Činností dle předchozí věty je zejména: shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. 
Zdroje a kategorie osobních údajů:
Správce zpracovává osobní údaje (přímo od vás) které jste mu poskytli, nebo osobní údaje, které získal na základě plnění Vaší objednávky.
Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné k plnění smlouvy.
 
 
 
Zákonný důvod a účel zpracování
Zákonným důvodem zpracování je:
Váš souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
Pro účel uzavření a plnění smlouvy (tj. v souladu s poskytováním našich služeb) zpracováváme Vaše osobní údaje dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Právním základem zpracování Vašich obecných osobních údajů je tedy smlouva.
Jakmile bude smlouva splněna, musíme Vaše osobní údaje archivovat po dobu, kterou předvídají příslušné právní předpisy. Zde je právním důvodem zpracování Vašich obecných osobních údajů splnění právní povinnosti, což stanoví čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
 
Účelem zpracování osobních údajů je:
Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky podle čl. Čl. 1 písm. b) Nařízení (s tím souvisí i následné uskutečnění platby, dodání služeb, vyřizování reklamace apod.); Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, využíváme k tomu, abychom s Vámi mohli smlouvu uzavřít a je-li mezi námi smlouva již uzavřena, pak je využíváme, abychom ji mohli splnit . Zpracování osobních údajů zákazníka probíhá bez souhlasu zákazníka, jelikož právním základem zpracování jeho osobních údajů pro účely plnění smlouvy je konkrétní smlouva mezi zákazníkem a provozovatelem. Poskytnutí osobních údajů je nezbytný požadavek na uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné uzavřít smlouvu či ze strany správce plnit její podmínky.
Jaké osobní údaje a v jakém rozsahu budeme zpracovávat? 
Abychom Vám mohli poskytovat naše služby, potřebujeme k tomu znát následující osobní údaje: 
Obecné osobní údaje : jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, adresu dodání služeb nebo tovar, Vaše telefonní číslo a e-mail, 
 
Jak dlouho budeme údaje uchovávat?
Vaše osobní údaje budeme uchovávat po celou dobu, co budeme plnit naši vzájemnou smlouvu. Po skončení smluvního vztahu budeme Vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají (těmito předpisy jsou např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a evidenci ). 
 
 
 
Komu dále předáváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje mohou být předávány tomuto okruhu osob: poskytovatelé právních, daňových a účetních služeb, poskytovatelé technických řešení. 
Vaše osobní údaje mohou být rovněž předávány orgánům veřejné správy a soudům, to však pouze za předpokladu, že tak stanoví zvláštní právní předpis, nebo k tomu dáte výslovný souhlas.
Našim zpracovatelům jsou Vaše osobní údaje předávány vždy na základě zpracovatelské smlouvy a v souladu s minimálním požadovaným standardem ochrany osobních údajů, které GDPR požaduje.
Správce neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje do třetích zemí
Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal vhodná personální, technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů ve spisové podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup výlučně jím pověřené osoby.
V rámci činností zpracování osobních údajů, které při naší činnosti provádíme, nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování. 
 
Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?
Za podmínek stanovených v GDPR máte:
- Právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR
- Právo na opravu osobních údajů dle čl.16 GDPR
- Právo na omezení zpracování
- Právo na výmaz dle čl.17 GDPR
- Právo namítat podle článku 21 GDPR
- Právo na přenesení osobních údajů podle článku 21 GDPR
- Právo odvolat souhlas (elektronicky, nebo na korespondenční adresu)
- Právo podat stížnost úřadu na ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že došlo k porušení vašich práv na ochranu osobních údajů.
 
Jak můžete naplnit svá práva?
Právo na přístup 
Na základě Vaší žádosti Vám musíme sdělit, zda zpracováváme, nebo nezpracováváme Vaše osobní údaje. V případě, že je zpracováváme, pak máte právo na to, abychom Vám sdělili: 
a) za jakým účelem Vaše údaje zpracováváme,
b) v jakém rozsahu jsou tyto údaje zpracovávány
c) jak dlouho budou uchovávány
d) komu budou zpřístupněny
e) zda můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Žádost můžete podat elektronicky, na emailovou adresu montazepzelektro@seznam.cz  nebo poštou na adresu: č.p. 210, 756 11 Pozděchov
Právo na opravu 
Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nesprávné (nepřesné) osobní údaje, pak máte právo na jejich opravu. V případě, že takovou nepřesnost ve svých osobních údajích zjistíte, dejte nám to na vědomí a my bez zbytečného odkladu provedeme nápravu. Žádost můžete podat elektronicky, na emailovou adresu montazepzelektro@seznam.cz  nebo poštou na adresu: č.p. 210, 756 11 Pozděchov
 
Právo na vymazání
Za určitých okolností máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. O vymazání Vašich údajů nás můžete požádat kdykoli. Vaše osobní údaje vymažeme, pokud:
- již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účel, pro který jste nám je poskytli,
- odvoláte svůj souhlas,
- namítáte vůči zpracování vašich osobních údajů,
- zpracováváme Vaše osobní údaje nezákonně,
- osobní údaje musí být vymazány, aby se tím splnila zákonná povinnost,
- jste-li dítě, příp. rodič dítěte, které souhlasilo se zpracováním osobních údajů přes internet.
 
Právo na omezení zpracování
Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Pokud Vaší žádosti vyhovíme, Vaše osobní údaje budeme pouze uchovávat a dále s nimi pracovat nebudeme. K omezení zpracování Vašich údajů dojde, pokud:
- Vaše osobní údaje jsou nesprávné, a to dokud neověříme jejich  správnost,
- zpracováváme osobní údaje nezákonně, avšak Vy nesouhlasíte s jejich vymazáním a na místo toho žádáte, abychom zpracování Vašich osobních údajů jen omezili,
- Vaše údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete je Vy k prokázání, uplatňování nebo obhajování svých práv
- namítáte vůči zpracování Vašich osobních údajů, a to dokud neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi důvody.
 
Právo na přenosnost dat
Máte právo žádat, abychom Vám poskytli Vaše osobní údaje v elektronické formě (např. soubor XML nebo CSV), která Vám umožní snadno si přenést data do jiné společnosti. Také nás můžete požádat, abychom Vaše osobní údaje přenesli vybrané společnosti přímo my. Vaší žádosti vyhovíme v případě, že jste nám poskytli osobní údaje přímo Vy a dali jste nám k jejich zpracování souhlas
 
 
Právo namítat
Máte právo namítat, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme v následujících případech:
- z důvodu našeho oprávněného zájmu,
- vytváření zákaznického profilu,
- můžete namítat jejich zpracování, máte-li k tomu osobní důvody.
 
Jak můžete tato práva vykonávat?
S Vaší žádostí se můžete na nás obrátit některým z těchto způsobů:
Emailem: montazepzelektro@seznam.cz  nebo poštou na adresu:
č.p. 210, 756 11 Pozděchov 
V případě, že se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv na ochranu osobních údajů máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu kterým je Úřad na ochranu osobních údajů na adrese:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
IČO: 70837627
 
 
Telefon: ústředna: +420 234 665 111 (neposkytuje konzultace)
               informace: +420 234 665 800 (informační linka je k dispozici vždy v úterý a čtvrtek 
                                                                  Od 13.00 do 15.30)
WWW: https://www.uoou.cz
E-mail: posta@uoou.cz
ID datové schránky: qkbaa2n
 
 
Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od: 24.04.2019
aktualizace dne 09.10.2023
 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento dokument obsahuje informace pro subjekty údajů stran zpracování jejich osobních údajů v organizaci, a to v rámci požadavků, které jsou na organizaci, jakožto správce osobních údajů, kladeny ust. čl. 13  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR).

 

Kdo zpracovává Vaše údaje?

 

Montáže PZelektro s.r.o.

č.p. 210, 756 11 Pozděchov

C 36302 vedená u Krajského soudu v Ostravě

kontaktní e-mail: montazepzelektro@seznam.cz 

 

dále jako „my“ nebo „správce“ nebo „organizace“ 

 

Co je to osobní údaj ?

Osobním údajem je prakticky jakákoli informace, která dokáže žijící fyzickou osobu identifikovat přímo nebo jejím účelem je dosažení takové osoby. Osobní údaje lze dělit na obecné (např. jméno a příjmení, věk, telefonní číslo, místo narození, osobní stav apod.) a citlivé (dnes jsou označovány jako zvláštní kategorie osobních údajů, přičemž se jedná pouze o tyto osobní údaje – biometrické údaje, členství v odborové organizaci/politické straně, etnický původ, filozofické vyznání, genetické údaje, informace o odsouzení a trestní delikty, náboženské vyznání, politické názory, rasový původ sexuální orientace/život, zdravotní stav).

Co je zpracování osobních údajů?

Zpracováním osobních údajů se rozumí systematická činnost, kterou správce provádí s osobními údaji za určitým účelem. Činností dle předchozí věty je zejména: shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. 

Zdroje a kategorie osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje (přímo od vás) které jste mu poskytli, nebo osobní údaje, které získal na základě plnění Vaší objednávky.

Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné k plnění smlouvy.

 

 

 

Zákonný důvod a účel zpracování

Zákonným důvodem zpracování je:

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Pro účel uzavření a plnění smlouvy (tj. v souladu s poskytováním našich služeb) zpracováváme Vaše osobní údaje dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Právním základem zpracování Vašich obecných osobních údajů je tedy smlouva.

Jakmile bude smlouva splněna, musíme Vaše osobní údaje archivovat po dobu, kterou předvídají příslušné právní předpisy. Zde je právním důvodem zpracování Vašich obecných osobních údajů splnění právní povinnosti, což stanoví čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

 

Účelem zpracování osobních údajů je:

Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky podle čl. Čl. 1 písm. b) Nařízení (s tím souvisí i následné uskutečnění platby, dodání služeb, vyřizování reklamace apod.); Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, využíváme k tomu, abychom s Vámi mohli smlouvu uzavřít a je-li mezi námi smlouva již uzavřena, pak je využíváme, abychom ji mohli splnit . Zpracování osobních údajů zákazníka probíhá bez souhlasu zákazníka, jelikož právním základem zpracování jeho osobních údajů pro účely plnění smlouvy je konkrétní smlouva mezi zákazníkem a provozovatelem. Poskytnutí osobních údajů je nezbytný požadavek na uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné uzavřít smlouvu či ze strany správce plnit její podmínky.

Jaké osobní údaje a v jakém rozsahu budeme zpracovávat? 

Abychom Vám mohli poskytovat naše služby, potřebujeme k tomu znát následující osobní údaje: 

Obecné osobní údaje : jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, adresu dodání služeb nebo tovar, Vaše telefonní číslo a e-mail, 

 

Jak dlouho budeme údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po celou dobu, co budeme plnit naši vzájemnou smlouvu. Po skončení smluvního vztahu budeme Vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají (těmito předpisy jsou např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a evidenci ). 

 

 

 

Komu dále předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje mohou být předávány tomuto okruhu osob: poskytovatelé právních, daňových a účetních služeb, poskytovatelé technických řešení. 

Vaše osobní údaje mohou být rovněž předávány orgánům veřejné správy a soudům, to však pouze za předpokladu, že tak stanoví zvláštní právní předpis, nebo k tomu dáte výslovný souhlas.

Našim zpracovatelům jsou Vaše osobní údaje předávány vždy na základě zpracovatelské smlouvy a v souladu s minimálním požadovaným standardem ochrany osobních údajů, které GDPR požaduje.

Správce neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje do třetích zemí

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal vhodná personální, technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů ve spisové podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup výlučně jím pověřené osoby.

V rámci činností zpracování osobních údajů, které při naší činnosti provádíme, nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování. 

 

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

- Právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR

- Právo na opravu osobních údajů dle čl.16 GDPR

- Právo na omezení zpracování

- Právo na výmaz dle čl.17 GDPR

- Právo namítat podle článku 21 GDPR

- Právo na přenesení osobních údajů podle článku 21 GDPR

- Právo odvolat souhlas (elektronicky, nebo na korespondenční adresu)

- Právo podat stížnost úřadu na ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že došlo k porušení vašich práv na ochranu osobních údajů.

 

Jak můžete naplnit svá práva?

Právo na přístup 

Na základě Vaší žádosti Vám musíme sdělit, zda zpracováváme, nebo nezpracováváme Vaše osobní údaje. V případě, že je zpracováváme, pak máte právo na to, abychom Vám sdělili: 

a) za jakým účelem Vaše údaje zpracováváme,

b) v jakém rozsahu jsou tyto údaje zpracovávány

c) jak dlouho budou uchovávány

d) komu budou zpřístupněny

e) zda můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Žádost můžete podat elektronicky, na emailovou adresu montazepzelektro@seznam.cz  nebo poštou na adresu: č.p. 210, 756 11 Pozděchov

Právo na opravu 

Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nesprávné (nepřesné) osobní údaje, pak máte právo na jejich opravu. V případě, že takovou nepřesnost ve svých osobních údajích zjistíte, dejte nám to na vědomí a my bez zbytečného odkladu provedeme nápravu. Žádost můžete podat elektronicky, na emailovou adresu montazepzelektro@seznam.cz  nebo poštou na adresu: č.p. 210, 756 11 Pozděchov

 

Právo na vymazání

Za určitých okolností máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. O vymazání Vašich údajů nás můžete požádat kdykoli. Vaše osobní údaje vymažeme, pokud:

- již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účel, pro který jste nám je poskytli,

- odvoláte svůj souhlas,

- namítáte vůči zpracování vašich osobních údajů,

- zpracováváme Vaše osobní údaje nezákonně,

- osobní údaje musí být vymazány, aby se tím splnila zákonná povinnost,

- jste-li dítě, příp. rodič dítěte, které souhlasilo se zpracováním osobních údajů přes internet.

 

Právo na omezení zpracování

Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Pokud Vaší žádosti vyhovíme, Vaše osobní údaje budeme pouze uchovávat a dále s nimi pracovat nebudeme. K omezení zpracování Vašich údajů dojde, pokud:

- Vaše osobní údaje jsou nesprávné, a to dokud neověříme jejich  správnost,

- zpracováváme osobní údaje nezákonně, avšak Vy nesouhlasíte s jejich vymazáním a na místo toho žádáte, abychom zpracování Vašich osobních údajů jen omezili,

- Vaše údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete je Vy k prokázání, uplatňování nebo obhajování svých práv

- namítáte vůči zpracování Vašich osobních údajů, a to dokud neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi důvody.

 

Právo na přenosnost dat

Máte právo žádat, abychom Vám poskytli Vaše osobní údaje v elektronické formě (např. soubor XML nebo CSV), která Vám umožní snadno si přenést data do jiné společnosti. Také nás můžete požádat, abychom Vaše osobní údaje přenesli vybrané společnosti přímo my. Vaší žádosti vyhovíme v případě, že jste nám poskytli osobní údaje přímo Vy a dali jste nám k jejich zpracování souhlas

 

 

Právo namítat

Máte právo namítat, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme v následujících případech:

- z důvodu našeho oprávněného zájmu,

- vytváření zákaznického profilu,

- můžete namítat jejich zpracování, máte-li k tomu osobní důvody.

 

Jak můžete tato práva vykonávat?

S Vaší žádostí se můžete na nás obrátit některým z těchto způsobů:

Emailem: montazepzelektro@seznam.cz  nebo poštou na adresu:

č.p. 210, 756 11 Pozděchov 

V případě, že se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv na ochranu osobních údajů máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu kterým je Úřad na ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

IČO: 70837627

 

 

Telefon: ústředna: +420 234 665 111 (neposkytuje konzultace)

               informace: +420 234 665 800 (informační linka je k dispozici vždy v úterý a čtvrtek 

                                                                  Od 13.00 do 15.30)

WWW: https://www.uoou.cz

E-mail: posta@uoou.cz

ID datové schránky: qkbaa2n

 

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od: 24.04.2019

aktualizace dne 09.10.2023